DOA

DOA
Doa ialah satu ucapan permohonan dari hambaNya kepada Allah dengan rendah diri dari hati yang jujur dan ikhlas bagi mendapatkan rahmat, inayah dan pertolonganNya atau menolah segala bahaya, bala dan bencana dengan cara dan adab yang tertentu.

Selasa, 5 April 2011

Doa Tahlil


26. A'uudzu billaahi minasy-syaithaanir rajiim. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alham-dulillaahi Rabbil'aalamiin, hamdasy-syaakiriin, hamdan naa'imiin, hamday yuwaafii ni'amahuu wa yukaafii maziidah, yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yambaghii Iijalaali wajhika waazhiimi sulthaanik.

Allaahumma shalli wa sallimalaa sayyidinaa Muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allaahumma taqabbal wa aushil tsawaaba maa qaara-naahu minal Qur-aanil 'azhiim, wa maa hallal naa, wa maasabbahnaa, wa mastaghfarnaa, wa maa shallainaa 'alaa sayyidinaa Muhammadin shallallaahu'alaihi wa sallam, hadiyyatan
waashilatan wa rahmatan naazilataw wa barakatan syaamilatan ilaa hadharaati habiibinaa wa syafii'inaa wa qurrati'aininaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin shallallaahu 'alaihi wa sallama, wa ilaa jamii'i ikhwaanihii minal ambiyaa-i wal mursaliina wal auliyaa-i, wasy syuhadaa-i, wash shaalihiina wash shahaabati wattaabi'iina, wal'ulamaa-i wa1'aamiliina wal mushanni fiinawal mukhlishiina wa jamii'il mujaahidiina fii sabiilillaahi
rabbil'aala-minna, wal malaa-ikatil muqarra‑biina, tsumma ilaa jamii'i ahlil qubuuri minal muslimiina wal muslimaati wal mu-miniina wal mu-minaati mim masyaariqil ardhi wa maghaaribihaa-barrihaa wabahrihaa; khushuu‑shan aabaaanaa wa ummahaatinaa wa ajdaa danaa wa jaddaatinaa wa nakhush shu khushushan manijtama'naa haa hunaa bisababihaa wali ajli.

Allahumma innahaa nazalat bika Wa Anta Khairu manzuulin bihii, Allahumma innahaa faqiiratun ilaa rahmatkia wa Anta ghaniyyun 'an muaakhadzatihaa wa 'adzaabiha. Fallahum maghfir lahaa, warhamhaa, wa 'aafihaa, wa'fu 'anhaa wa wassi' madkhalahaa. Allahummaghsilhaa bilmaa-i, wats-tsalji, wal baradi.

Wa naqqihaa minadz dzunuubi kamaa yunaqqats-tsaubul abyadhu minad danas.

Allahummaghfir lihayyinaa wamayyitinaa, wa syaahidinaa wa ghaaibinaa, wa shagiirina wakabiirina, wa dzakarinaa wa untsaanaa. Allahumma man ahyaitahuu minnaa, Faahyihii 'alal lslaam, wa man tawaffaitahuu minnaa fatawaffahuu 'alal limaan. Allahumma ashlih lanaa diinanalladzii huwa 'ishmatu amrinaa wa ashIih Ianaa dun-yaanal latii fiihaa ma'aasyunaa, wa ashlih Ianaa aakhiratanal latii ilaihaa ma'aadunaa, waj'alil hayaata ziyaadatan lanaa fii kulli khairin, waj'aIil mauta raahatan lanaa min kulli syarrin.

Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanah wa fil aakhirati hasanah waqinaa 'adzaaban naar. Wa shallal laahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aaIihii wa shahbihii wa sallam. Subhaana Rabbika Rabbil 'lzzati 'ammaa yashifuun, wasalaamun 'alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil 'aalamin. Al Faatthah:


Maksudnya:...26. Aku berlindung diri kepada Engkau dari setan yang dirajam. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagI Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, sebagaimana orang-orang yang bersyukur, dan orang yang memperoleh nikmat sama memuji, dengan pujian yang sesuai dengan nikmatnya dan memunakinkan ditambah nikmatnya. Tuhan kami, hanya bagi Engkau segala puji, sebagaimana yang patut terhadap kemuliaan Engkau dan keagungan kekuasaan Engkau Ya Allah curahkanlah kesejahteraan dan rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala ayat-ayat Quranul-azhiim yang telah kami baca, tahlil kami, tasbih dan istighfar kami, dan bacaan salawat kami kepada penghulu,kami Nabi Muhammad saw. sebagai hadiah yang biasa sampai, rahmat yang turun, dan berkati yang cukup kepada kekasib kami, penolong dan buah mata kami, penghulu dan pimpinan kami, ya itu Nabi Muhammad s.a.w., kepada semua temannya dari para Nabi dan para Utusan, kepada para wali, pahlawan yang gugur (Syuhada), orang-orang yang salih, para sahabat, dan tabiin (para pengikutnya), kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas, dan kepada semua pejuang di jalan Allah (membela agama-Nya), Allah raja seru sekalian alam; dan kepada para Malaikat muqarrabin, kemudian kepada semua ahlulkubur, muslim yang laki-laki dan yang perempuan, mukmin laki-laki dan yang perempuan, dari dunia timur dan barat, di darat dan di laut, terutama lagi kepada bapa‑bapa kami, ibu-ibu kami, nenek-nenek kami yang laki-laki dan perempuan, lebih terutama lagi kepada orang yang menyebabkan kami sekalian berkumpul di sini.

Ya Allah, beliau telah datang menemui-Mu dan Engkau adalah sebaik-baik yang didatangi, Ya Allah, sesungguhnya beliau (dan kami semua) sangat beruntung kepada rahmat-Mu dan Engkau tidak memerlukan untuk mengecam dan menyiksanya (serta menyiksa kami), maka Ya Allah ampunilah beliau, rahmatilah beliau, lindungilah dari segala gangguan dan maafkanlah kesalahan-kesalahannya, serta lapangkan jalan bagi beliau (menuju ridha-Mu). Ya Allah mandikanlah beliau dengan (kesucian) air, (kesejukan) butir-butir salju dan es, serta bersihkanlah beliau dari segala dosa, sebagaimana kain putih dibersihkan dari segala noda. Ya Allah, ampunilah yang hidup diantara kami dan yang telah wafat, yang hadir (ditempat ini) dan yang tidak hadir, yang kecil maupun yang besar, lelaki maupun wanita. Ya Allah, siapa yang hidup diantara kami, maka hidupkanlah ia dalam kelslaman, dan yang wafat, wafatkanlah dalam keimanan. Ya Allah, luruskanlah kehidupan beragama kami, kerana itulah pegangan kami dalam segala pesoalan, sejahterakanlah dunia kami, kerana disanalah kehidupan kami (serta sarana pengabdian kami). Bahagiakanlah kehidupan akhirat kami kerana kesanalah tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan (kami) bersinambung didalamnya segala macam kebajikan dan kematian kami (kelak setelah usia yang panjang) akhir dari segala petaka. Tuhan kami, anugerakanlah kepada kami kebajikan didunia dan kebajikan diakhirat dan lindungilah kami dari seksa neraka. Semoga rahmat dan kesejahteraan selalu tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw. para keluarga dan sahabat beliau. Maha suci Tuhan, Tuhan yang memiliki keperkasaan dan segala apa yang disifatkan kepada-Nya (oleh orang-orang kafir) dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada para rasul, dan Alhamdulillahi Rabbil 'aalamiin. Al-Faatihah ..............

Tiada ulasan:

Catat Ulasan